Правила и общи условия на промоцията

Правила и общи условия на промоцията

"Купи 1 продукт на Special Dog Excellence/ LeChat Excellence и вземи 1 безплатен "

Раздел I

Общи разпоредби

1. Тази промоция се организира от „Бета-12 Иванови” ЕООД https://beta-12.com/, наричан по-долу „Организатор”, извършващ дейност като дистрибутор на продуктите.

2. Период на провеждане на промоцията:  01.07.2020 до 15.08.2020 г.

3. Промоцията важи за всички продукти на Special Dog Excellence/ LeChat Excellence в избрани обекти в страната.

4. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на продукт от една от следните марки: Special Dog Excellence, LeChat Excellence, предлагани от „Бета-12 Иванови” ЕООД в избрани обекти в страната.

5. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти само на територията на Република България и е отворена за участие за всички пълнолетни физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите на „Бета-12 Иванови” ЕООД, членовете на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

6. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в раздел II.

Раздел II

Механизъм на промоцията

7. За да се включи в промоцията 1+1 на „Бета-12 Иванови” ЕООД “Купи 1 продукт на Special Dog Excellence/ LeChat Excellence и вземи 1 безплатен“, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

7.1. Закупуването на продукт на една от следните марки: Special Dog Excellence/ LeChat Excellence, предлаган от „Бета-12 Иванови” ЕООД:

– Условие за участие в промоцията: закупуване на 1 (един) продукт от следните марки: Special Dog Excellence/ LeChat Excellence и получаване на бонус – един брой продукт (еднакъв като закупения);
– Промоцията важи само за наличните продукти в търговския обект

– Няма ограничение за броя участия в промоцията;

 

Раздел III

Други

8. Участниците в промоцията са длъжни да спазват общите разпоредби, както и да се придържат към спазването механизма на промоцията. Те ще бъдат достъпни на https://monge.beta-12.com/2020/07/14/pravila-i-obshti-uslovia-na-promociata/.

9. Като организатор „Бета-12 Иванови” ЕООД си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите разпоредби, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им.

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 9, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите разпоредби или форсмажорни обстоятелства.

11. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди ли вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

12. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.

13. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в промоцията се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намеса на компетентни органи.

Comments are closed.